Algemene Voorwaarden / privacy wet

Algemene voorwaarden

Sieraden-fashion
Op alle bestellingen en overeenkomsten van Sieraden-fashion zijn de volgende betaal- en leveringscondities van toepassing. Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan akkoord te gaan met deze voorwaarden. Op alle overeenkomsten gesloten met Sieraden-fashion is Nederlands Recht van toepassing.


Bestellen
Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u van Sieraden-fashion per omgaand een bevestiging per e-mail. Daarin staat een overzicht van uw bestelde artikelen, het ordernummer en het totaalbedrag, inclusief de verzendkosten. Mocht u geen bevestigingsmail ontvangen hebben, mail dan naar info@sieraden-fashion.nl. Mocht onverhoopt een artikel niet meer voorradig zijn, dan laten wij dat u per mail weten.

Betalen

Achteraf betalen met Klarna

Of uw bestelling afhalen in Nijverdal (geen pin aanwezig!)

Verzenden 

Verzending gaan conform de algemene voorwaarden van PostNL of DHL.
Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling zo spoedig mogelijk bij PostNL of DHL aangemeld. Ons streven is binnen 24 uur indien voorradig en m.u.v. steigerhouten artikelen deze worden op maat gemaakt de levertijd staat vermeld op de pagina van het steigerhout, mocht de levertijd anders zijn wordt u hiervan vroegtijdig op de hoogte gesteld. Uitzondering hierbij is vakantie dit wordt tijdig gemeld op onze website.
Mochten om welke reden dan ook artikelen een langere levertijd hebben, zal dit per e-mail aan u worden medegedeeld. Dit geldt ook voor uitverkochte artikelen of artikelen die niet meer leverbaar zijn. Wanneer het artikel niet binnen 4 weken leverbaar is kunt u verzoeken op terug betaling van het door u betaalde bedrag, is een artikel niet meer leverbaar storten wij het betaalde bedrag aan u retour. Sieraden-fashion kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of zoek geraakte artikelen tijdens transport/verzending alle artikelen kunnen eventueel af gehaald worden en alles wordt verstuurd met track&trace code!

Verzendkosten:

Nederland verzending brievenbus 2,95 euro

Nederland verzending pakket tot 10kg 4,95 euro

Nederland verzending boven de 10kg 12,50 euro

( Betaling via iDEAL kan alleen binnen Nederland )

Verzending België / Duitsland:

België/Duitsland verzending vanaf 7,95 euro

Garantie
Na ontvangst van de bestelling dient gecontroleerd te worden op juistheid. Is iets niet naar wens dient u dit binnen 24 uur aan Sieraden-fashion middels het contactformulier Bedrijfsgegevens/contact te melden, voor een snelle afhandeling vragen wij u uw order nummer te noteren. Na 30 dagen verloopt de garantie, Sieraden-fashion geeft geen garantie op verlies van cz-/zirkonia steentjes of breuken in kettingen. Geen garantie op spiegels bij versturen, spiegels kunnen ook afgehaald worden!

Steigerhouten artikelen, Wat is steigerhout

Steigerhout is een natuurproduct en een zacht houtsoort dit zorgt ervoor dat het blijft leven. Hierdoor kan het zijn dat een steigerhouten product, nadat ze vervaardigd is, blijft werken. Denk hierbij aan kieren, spleten, kromtrekken lekkende houtnerven enz. maar dat geeft het meubel juist ook zijn eigen karakter en charme. Dit hoort bij steigerhouten produkten en is dan ook niks tegen te doen en kan ook geen garantie op gegeven worden. Raadzaam is wel wanneer u een wandbord besteld deze na ontvangst z.s.m. aan de muur te bevestigen dit voorkomt veelal het kromtrekken van het wandbord! Let op! Al onze steigerhouten artikelen worden op maat en in de gewenste kleur gemaakt hier zit geen retour recht op!


Retourneren
Wanneer het artikel niet aan uw verwachtingen voldoet heeft u het recht dit binnen 14 dagen te retourneren U dient dit vooraf te melden via het Retourformulier in de webshop

Het retourzenden van het artikel dient ongeschonden, ongebruikt en in zo goed als originele verpakking wanneer dit niet gebeurd vervalt de garantie, na ontvangst van uw retour(en) ontvangt u binnen 14 dagen het aankoopbedrag van uw retour terug.

Risico en kosten m.b.t. een retourzending zijn voor eigen rekening.

Wij raden u aan om het pakket met track & trace code retour te sturen en de code goed te bewaren!

Let op! Uitsluiting van uw herroepingsrecht

Geen recht op retour op al onze steigerhouten artikelen, deze worden voor u op maat en in de gewenste kleur gemaakt!

 

Privacy policy
Uw klantgegevens worden zorgvuldig in het klantensysteem van Sieraden-fashion opgeslagen om de bestelling te verwerken en eventueel gebruikt om nieuwsbrieven te versturen. Uw klantgegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt, tenzij we verplicht worden door een overheidsinstantie.

Aansprakelijkheid
Sieraden-fashion is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten in de website. De aansprakelijkheid van Sieraden-fashion is beperkt tot het bedrag van de terzake verzonden faktuur.

Wijzigingen Algemene voorwaarden
Sieraden-fashion behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen of prijs veranderingen.

Geschillen
Op onze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Hoewel Sieraden-fashion haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defect, ongederfde inkomsten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit gebruik van deze website.

Copyright
Niets van deze website mag gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Sieraden-fashion

Alphen aan den Rijn,02 mei 2008

Privacy wet

Verwerkersovereenkomst Versie 1 mei 2018
Sieraden-fashion, statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60930535, hierbij vertegenwoordigd door Geerman (hierna: Sieraden-fashion), en MyOnlineStore B.V., statutair gevestigd te Oss en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17149100, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door A. Pansier (hierna: Verwerker), hierna afzonderlijk te noemen als “Partij” en gezamenlijk te noemen als “Partijen”, overwegende dat: Sieraden-fashion beschikt over persoonsgegevens van diverse klanten (hierna: betrokkenen); Sieraden-fashion gebruik maakt van de diensten van Verwerker om hun eigen webwinkel te beheren. Verwerker deze dienst aanbiedt in de vorm van een website die Sieraden-fashion kan gebruiken om zijn producten te verkopen; Betrokkenen door gebruik te maken van de diensten van Verwerker persoonsgegevens, waaronder NAW-gegevens, betaalgegevens, loggegevens en bestellinggegevens, achterlaten en deze geautomatiseerd worden verwerkt; Sieraden-fashion door middel van het gebruik van de diensten van Verwerker persoonsgegevens laat verwerken door Verwerker; waarbij Sieraden-fashion het doel en de middelen aanwijst. Dit in het kader van de overeenkomst van 200902-23 tussen Partijen (hierna te noemen: Overeenkomst); Verwerker bereid is de verplichtingen omtrent beveiliging en andere aspecten van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) na te komen, voor zover dit binnen zijn macht ligt; Partijen, mede gelet op het vereiste uit artikel 14 lid 5 van de Wbp, hun rechten en plichten door middel van deze verwerkersovereenkomst (hierna: Verwerkersovereenkomst) schriftelijk wensen vast te leggen; Verwerker bij de uitvoering van de Overeenkomst aangemerkt kan worden als Bewerker in de zin van artikel 1 sub e van de Wbp; Sieraden-fashion aangemerkt wordt als Verantwoordelijke in de zin van artikel 1 sub d van de Wbp; waar in deze Verwerkersovereenkomst gesproken wordt over persoonsgegevens, hierna persoonsgegevens in de zin van artikel 1 sub a van de Wbp worden bedoeld; waar in deze Verwerkersovereenkomst termen uit de Wbp of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden genoemd, hiermee de corresponderende termen uit de Wbp of AVG worden bedoeld; waar in deze Verwerkersovereenkomst wordt verwezen naar de Wbp, vanaf 25 mei 2018 gedoeld wordt op (de corresponderende bepalingen uit) de AVG. komen overeen:
Artikel 1. Doeleinden van verwerking 1.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Sieraden-fashion persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van deze Verwerkersovereenkomst en de doeleinden vastgelegd in de Overeenkomst. Sieraden-fashion zal Verwerker schriftelijk op de hoogte stellen van de verwerkingsdoelen voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd. 1.2. Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor verwerking van persoonsgegevens. Verwerker neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens. 1.3. De in opdracht van Sieraden-fashion te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Sieraden-fashion en/of de betreffende betrokkenen. 1.4. Voor zover wettelijk verplicht zal Sieraden-fashion ervoor instaan dat zij, vanaf 25 mei 2018 op het moment dat de AVG van toepassing wordt, een register zal bijhouden van de onder deze Verwerkersovereenkomst geregelde verwerkingen. Sieraden-fashion vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken en claims die verband houden met het niet juist naleven van deze registerplicht.
Artikel 2. Verdeling van verantwoordelijkheid 2.1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.
2.2. De toegestane verwerkingen zullen door Verwerker worden uitgevoerd binnen een (semi-) geautomatiseerde omgeving. 2.3. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Sieraden-fashion en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Sieraden-fashion. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door Sieraden-fashion, verwerkingen voor doeleinden die niet door Sieraden-fashion aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of andere doeleinden, is Verwerker niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij Sieraden-fashion. 2.4. Sieraden-fashion staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.
Artikel 3. Verplichtingen Verwerker 3.1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen, zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de Wbp en AVG, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens door Verwerker vanuit diens rol. 3.2. Verwerker zal Sieraden-fashion, op diens verzoek en binnen een redelijke termijn, informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst. 3.3. Verwerker zal Sieraden-fashion in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Sieraden-fashion in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving. 3.4. Verwerker zal Sieraden-fashion de noodzakelijke, en redelijkerwijs mogelijke, medewerking verlenen wanneer er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn. 3.5. De verplichtingen van Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.
Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens 4.1. Verwerker verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie (EU). Indien Verwerker persoonsgegevens verwerkt in landen buiten de EU, kan dit alleen mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en ze voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Verwerkersovereenkomst en de Wbp. 4.2. Verwerker zal Sieraden-fashion, op diens verzoek daartoe, zo spoedig mogelijk melden om welk land of welke landen het gaat.
Artikel 5. Inschakelen van derden of subverwerkers 5.1. Sieraden-fashion verleent Verwerker hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen. De door Sieraden-fashion verleende toestemming ziet eveneens op de aanstelling van nieuwe subverwerkers. 5.2. Een actuele lijst van de subverwerkers kan worden gevonden op www.mijnwebwinkel.nl/subverwerkers. Sieradenfashion zorgt voor periodieke raadpleging van de lijst met subverwerkers. Indien Sieraden-fashion, redelijke grond heeft om bezwaar te maken tegen het gebruik van nieuwe subverwerkers, dient verwerker daarvan onmiddellijk schriftelijk en door argumenten ondersteund in kennis gesteld te worden. 5.3. Verwerker legt dezelfde gegevensbeschermingsverplichting als genoemd in deze verwerkersovereenkomst op aan alle Subverwerkers. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten door deze subverwerkers en is bij nalatigheid van deze subverwerkers zelf jegens Sieraden-fashion aansprakelijk voor directe schade alsof hij zelf de fout(en) heeft begaan.
Artikel 6. Beveiliging 6.1. Verwerker zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
6.2. Verwerker zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is. 6.3. Sieraden-fashion stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien hij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.
Artikel 7. Meldplicht datalekken 7.1. In het geval van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige gevolgen, dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 34a Wbp) zal Verwerker, zich naar beste kunnen inspannen om Sieraden-fashion daarover onverwijld dan wel uiterlijk binnen 36 uur te informeren naar aanleiding waarvan Sieraden-fashion beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Verwerker spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken. De meldplicht geldt enkel indien het lek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. 7.2. Sieraden-fashion zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Verwerker meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. 7.3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede: wat de (vermeende) oorzaak is van het datalek; wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is; wat de (voorgestelde) oplossing is; contactgegevens voor de opvolging van de melding; wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, Sieraden-fashion, toezichthouder).
Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen 8.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Sieraden-fashion. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen. Verwerker zal Sieraden-fashion de, redelijkerwijs mogelijke, noodzakelijke medewerking verlenen bij het afhandelen van het verzoek.
Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid 9.1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Sieraden-fashion ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is. 9.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing: voor zover Sieraden-fashion uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of deze Verwerkersovereenkomst; en indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.
Artikel 10. Audit 10.1. Sieraden-fashion heeft enkel het recht een audit uit te voeren wanneer hij een concreet vermoeden heeft dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Verwerker ter uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst. 10.2. De kosten van de audit worden door Sieraden-fashion gedragen.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1. De aansprakelijkheid van Partijen voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Verwerkersovereenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, wordt beperkt tot de hoogte van de laatste factuur die door Sieraden-fashion is voldaan. 11.2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Sieraden-fashion de schade zo spoedig mogelijk na het bekend worden daarmee schriftelijk en aangetekend bij Verwerker meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding door Sieraden-fashion vervalt door het enkele verloop van drie maanden nadat Sieradenfashion bekend is geworden met het feit dat hij schade heeft geleden. 11.3. Verwerker is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade van Sieraden-fashion als gevolg van een boete opgelegd door een van de nationale toezichthouders, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens, onder andere in het kader van wettelijke meldplichten. 11.4. Voor zover er sprake is van strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden van MyOnlineStore, zullen de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de Verwerkersovereenkomst leidend zijn. 11.5. De in de voorgaande leden genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in gevallen van opzet of grove nalatigheid aan de kant van Verwerker.
Artikel 12. Duur en beëindiging 12.1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door instemming aan de kant van Sieraden-fashion. 12.2. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen, en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking. 12.3. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker aan Sieraden-fashion toegang verlenen tot de persoonsgegevens voor de duur van één maand. Na afloop van het hiervoor genoemde termijn zullen de persoonsgegevens van Sieraden-fashion nog twee maanden in quarantaine worden gehouden onder toezicht van Verwerker zonder dat Sieraden-fashion hiertoe toegang heeft. Na afloop van de drie maanden zal Verwerker de persoonsgegevens van Sieraden-fashion en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen. 12.4. Partijen mogen deze Verwerkersovereenkomst alleen wijzigen met wederzijds schriftelijke instemming.
Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 13.1. De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht. 13.2. Alle geschillen, die tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Verwerker is gevestigd.
Aldus overeengekomen en geaccordeerd door Sieraden-fashion en MyOnlineStore op 2018-05-05

Algemene voorwaarden

Sieraden-fashion
Op alle bestellingen en overeenkomsten van Sieraden-fashion zijn de volgende betaal- en leveringscondities van toepassing. Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan akkoord te gaan met deze voorwaarden. Op alle overeenkomsten gesloten met Sieraden-fashion is Nederlands Recht van toepassing.
Prijzen
Alle vermelde prijzen zijn in euro`s, inclusief 21% BTW.

Bestellen
Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u van Sieraden-fashion per omgaand een bevestiging per e-mail. Daarin staat een overzicht van uw bestelde artikelen, het ordernummer en het totaalbedrag, inclusief de verzendkosten. Mocht u geen bevestigingsmail ontvangen hebben, mail dan naar info@sieraden-fashion.nl. Mocht onverhoopt een artikel niet meer voorradig zijn, dan laten wij dat u per mail weten.

Betalen
Bestellingen dienen vooraf betaald te worden. Dit kan d.m.v. overschrijving per bank/giro of betaling via De betaling via bank/giro overschrijving dient binnen 7 dagen bijgeschreven te zijn op onze bankrekening, het is ook mogelijk uw bestelling af te halen in Alphen aan den Rijn u krijgt via de mail een bericht als uw bestelling klaar ligt om af te halen.

Verzenden
Verzending gaan conform de algemene voorwaarden van PostNL of DHL.
Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling zo spoedig mogelijk bij PostNL of DHL aangemeld. Ons streven is binnen 24 uur indien voorradig en m.u.v. steigerhouten artikelen deze worden op maat gemaakt de levertijd staat vermeld op de pagina van het steigerhout, mocht de levertijd anders zijn wordt u hiervan vroegtijdig op de hoogte gesteld. Uitzondering hierbij is vakantie dit wordt tijdig gemeld op onze website.
Mochten om welke reden dan ook artikelen een langere levertijd hebben, zal dit per e-mail aan u worden medegedeeld. Dit geldt ook voor uitverkochte artikelen of artikelen die niet meer leverbaar zijn. Wanneer het artikel niet binnen 4 weken leverbaar is kunt u verzoeken op terug betaling van het door u betaalde bedrag, is een artikel niet meer leverbaar storten wij het betaalde bedrag aan u retour. Sieraden-fashion kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of zoek geraakte artikelen tijdens transport/verzending alle artikelen kunnen eventueel af gehaald worden en alle wordt verstuurd met track & trace code!

Garantie
Na ontvangst van de bestelling dient gecontroleerd te worden op juistheid. Is iets niet in orde dient u dit binnen 24 uur aan Sieraden-fashion middels het contactformulier te melden, voor een snelle afhandeling vragen wij u uw order nummer te noteren. Na 30 dagen verloopt de garantie, Sieraden-fashion geeft geen garantie op verlies van cz-/zirkonia steentjes of breuken in kettingen.
Steigerhouten artikelen
Steigerhout is een natuurproduct en een zacht houtsoort dit zorgt ervoor dat het blijft leven. Hierdoor kan het zijn dat een steigerhouten product, nadat ze vervaardigd is, blijft werken. Denk hierbij aan kieren, spleten, kromtrekken lekkende houtnerven enz. maar dat geeft het meubel juist ook zijn eigen karakter en charme. Dit hoort bij steigerhouten producten en is dan ook niks tegen te doen en kan ook geen garantie op gegeven worden. Raadzaam is wel wanneer u een wandbord besteld deze na ontvangst z.s.m. aan de muur te bevestigen dit voorkomt veelal het kromtrekken van het wandbord! Let op! Al onze steigerhouten artikelen worden op maat en in de gewenste kleur gemaakt hier zit geen retour recht op!

Retourneren
Wanneer het artikel niet aan uw verwachtingen voldoet heeft u het recht dit binnen 14 dagen te retourneren U dient dit vooraf te melden via het Retourformulier in de webshop
Retourformulier
Het retour zenden van het artikel dient ongeschonden, ongebruikt en in zo goed als originele verpakking wanneer dit niet gebeurd vervalt de garantie, na ontvangst van uw retour(en) ontvangt u binnen 7 dagen het aankoopbedrag van uw retour + verzendkosten terug.
Let op! Uitsluiting van uw herroepingsrecht
Geen recht op retour op al onze steigerhouten artikelen, deze worden voor u op maat en in de gewenste kleur gemaakt!

Privacy policy
Uw klantgegevens worden zorgvuldig in het klantensysteem van Sieraden-fashion opgeslagen om de bestelling te verwerken en eventueel gebruikt om nieuwsbrieven te versturen. Uw klantgegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt, tenzij we verplicht worden door een overheidsinstantie.

Aansprakelijkheid
Sieraden-fashion is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten in de website. De aansprakelijkheid van Sieraden-fashion is beperkt tot het bedrag van de terzake verzonden factuur.

Wijzigingen Algemene voorwaarden
Sieraden-fashion behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen of prijs veranderingen.

Geschillen
Op onze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Hoewel Sieraden-fashion haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defect, ongederfde inkomsten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit gebruik van deze website.

Copyright
Niets van deze website mag gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Sieraden-fashion
Alphen aan den Rijn, 02 mei 2008



(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
  • Sieraden-fashion
© 2009 - 2022 SIERADEN-FASHION | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel